Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กร
   E-Service
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนงาน
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนยุทธศาสตร์ฯ
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนป้องกันการทุจริต
   คู่มือประชาชน
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   งานกีฬา และนันทนาการ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   กฎหมายกระจายอำนาจ
   รายงานการชี้มูลความผิดจากหน่วยงาน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ COST
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6
   รายงานฐานช้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปี 2564
   รายงานฐานข้อมูลคนพิการ ปี 2564
   รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2563
   รายชื่อ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   ข่าวสารต่าง ๆ
   ฐานข้อมูลสุนัขแมวในพื้นที่ตำบลจะรัง
   การจัดทำป้าย/แผ่นผับหรือรูปแบบการประชาสัมพันธ์การรักษาวินัย
   โครงการกู้ยืมเงินคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลจะรัง เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพ
   โครงการกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชน(ส่งเสริมกลุ่มปลูกปาล์ม)
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
   รายงานการโอน การแก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในด้านการให้บริการแก่ประชาชน
   งานสภา
   ฐานข้อมูลตลาด
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   ประชุมสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ม.6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150 โทรศัพท์ : 073-330815 โทรสาร : 073-330815 E-mail Address : 6940904@dla.go.th  
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประการเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกาแลยง หมู่ที่ 4 - บ้านปิยาไม้สูง หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 215) 18 พ.ย. 2564
โครงการเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างโรงเรียนบ้านจะรัง - รพช. ริมคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 111) 18 พ.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโต๊ะมูเล็ง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 76) 20 ก.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปานาหอม สายหลัง อบต. หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 57) 17 ก.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปาปิยา สายปิยาไม้สูง หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 49) 17 ก.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปาโต๊ะมูเล็ง สายบ้านแบปา หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 56) 17 ก.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปาจะรัง สายจะรัง - แพชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 47) 17 ก.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปาปิยา สายสนามฟุตบอลปิยา - บ้านกูลีช่าง หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 48) 17 ก.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปาปิยา สายสนามฟุตบอลปิยา - บ้านกือรี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 47) 17 ก.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาหอม หมู่ที่ 6 - บ้านจะรัง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 50) 17 ก.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายบ้านมะยา - สนามฟุตบอลเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 52) 15 ก.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายอาเยาะหลง - ทุ่งนา หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 49) 14 ก.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาหอม หมู่ที่ 6 - บ้านจะรัง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 51) 14 ก.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดับถนนพื้นที่การเกษตร สายบ้านแบลา-ศูนย์บำบัด-บือเจาะ หมู่ที่ 7 (ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ) ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 48) 13 ก.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดับถนนพื้นที่การเกษตร สายกูโบร์พลี – บือเจาะ หมู่ที่ 3 (ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ) ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 47) 13 ก.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางหินคลุก สายบ้านเปาะเตะ (ภารโรง) หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 47) 6 ก.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายหน้าบ้านเซ็ง - ที่นา หมู่ที่ 3 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 53) 6 ก.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายบ้านสะอารี - กอแล หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 49) 6 ก.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายที่เลี้ยงไก่ - กูโบร์มะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 48) 6 ก.ย. 2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวทางหินคลุก สายสะพานจะรัง - ริมคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 154) 17 มี.ค. 2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านกะดี ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 119) 9 ก.พ. 2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปา สายปิยา หมู่ที่ 2 - จือนือรงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 169) 9 ก.พ. 2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปา สายประปาปิยา หมู่ที่ 2 - หน้าบ้านมะโรงสี ม.1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 86) 9 ก.พ. 2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปา สายบ้านโตะเวาะ - หน้าบ้านกือรี หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 90) 9 ก.พ. 2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรั่้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานียะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 132) 1 ก.พ. 2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายมะปริง - จะรัง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 94) 17 พ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหมอแม หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 113) 10 พ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกูนะ - บ้านครูอุสมาน หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 89) 10 พ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิดปาลอตีโด - บ้านเมาะแมะนา หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 93) 10 พ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่แว - บ้านดอแม็ง หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 97) 10 พ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยาบีซะ หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 100) 10 พ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านกะดี หมู่ที่1 - โครงการพระราชดำริ หมู่ที่5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 86) 24 ก.ย. 2563
ประกาศเผยเเพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม สนามฟุตบอล หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 102) 18 ก.ย. 2563
ประกาศเผยเเพร่ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สายจือนือรง-บาโระโละคง หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 87) 15 ก.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านเปาะยา หมู่ที่1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 89) 14 ก.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายหน้ามัสยิดบ้านตูเวาะ หมู่ที่3 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 102) 8 ก.ย. 2563
ประการเผยแพร่ราคากลาง โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวาลง - บ้านปะจูขาเร็ง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 87) 8 ก.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย รพช.หน้ามัสยิดปิยาไม้สูง - สายบ้านผู้ใหญ่ลี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 103) 8 ก.ย. 2563
ประกาศเผยเเพร่ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายทาทู - ลานเท หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 100) 17 ส.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สายบ้านเราะห์ - ที่นา หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 91) 17 ส.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายกาแลยง หมู่ที่4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 82) 12 มิ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายรพช. - ปะดอแฮ หมู่ที่5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 95) 12 มิ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายปาเฮง - ริมคลอง หมู่ที่6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 82) 12 มิ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สายบ้านสะแปอิง-กูโบร์นาชา หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 89) 12 มิ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการขยายท่อเมนต์ประปา สายบ้านมะปริง -ตำบลสาบัน หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 95) 31 มี.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการขยายท่อเมนต์ประปา สายบ้านมะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 89) 31 มี.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการขยายท่อเมนต์ ประปาสายปิยาไม้สูง หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 89) 31 มี.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการขยายท่อเมนต์ประปา สายบ้านโต๊ะมูเล็ง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 82) 31 มี.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการขยายท่อเมนต์ประปา สายบ้านกอแต หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 81) 31 มี.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการขยายท่อเมนต์ประปา สายกาแลยง หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 78) 31 มี.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลาฆอกีแย หมู่ที่ 3 - บ้านกาแลยง หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 85) 28 ก.พ. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 90) 28 ก.พ. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 94) 28 ก.พ. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนว สระเก็บน้ำ หมู่ที่6 ตำบลจะรัง อำเภอะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 81) 28 ก.พ. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาด 30 ลบม. หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 78) 28 ก.พ. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรพช. - ริมคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 75) 29 ม.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรพช.- ริมคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 82) 29 ม.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสพช.- บ้านกำนัน หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 90) 29 ม.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านครูย๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 87) 29 ม.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาแฮ หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 85) 29 ม.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
ม.6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150โทรศัพท์ : 073-330815 โทรสาร : 073-330815
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 6940904@dla.go.thCopyright © 2018. www.jarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs