Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กร
   E-Service
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนงาน
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนยุทธศาสตร์ฯ
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนป้องกันการทุจริต
   คู่มือประชาชน
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   สถิติการใช้สนามกีฬา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ COST
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6
   รายงานฐานช้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปี 2564
   รายงานฐานข้อมูลคนพิการ ปี 2564
   รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2563
   รายชื่อ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   ข่าวสารต่าง ๆ
   ฐานข้อมูลสุนัขแมวในพื้นที่ตำบลจะรัง
   การจัดทำป้าย/แผ่นผับหรือรูปแบบการประชาสัมพันธ์การรักษาวินัย
   โครงการกู้ยืมเงินคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลจะรัง เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพ
   โครงการกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชน(ส่งเสริมกลุ่มปลูกปาล์ม)
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   ประชุมสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ม.6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150 โทรศัพท์ : 073-330815 โทรสาร : 073-330815 E-mail Address : 6940904@dla.go.th  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านจะรัง (ดู : 9) 2 ม.ค. 2566
จดหมายข่าวภาษี 2566 (ดู : 22) 7 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์การสำรวจป้าย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่ตำบลจะรัง (ดู : 21) 7 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์การออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกสถานที่ ประจำปี 2565 (ดู : 56) 19 เม.ย. 2565
จดหมายข่าวฉบับที่ 2 (ดู : 52) 4 ก.พ. 2565
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 (ดู : 64) 21 ม.ค. 2565
จดหมายข่าวฉบับที่ 1 (ดู : 56) 10 ม.ค. 2565
มาตรการป้องกันและควบคุมโรค ส าหรับกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ดู : 50) 5 ม.ค. 2565
บทบาทของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดู : 46) 4 ม.ค. 2565
เเบบรายงานผลการดำเนินการตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 26) 31 ธ.ค. 2564
การประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในหน่วยอื่นของรัฐและหน่วยงานเอกชน (ดู : 45) 5 ต.ค. 2564
เปิดรับสมัครลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 41) 1 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การบังคับกฏหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภันฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 (ดู : 28) 8 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 (ดู : 112) 3 ก.พ. 2564
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 109) 28 ม.ค. 2564
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม (ดู : 26) 1 ม.ค. 2564
เรื่อง ขยายเวลากสรชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ประจำปีภาษี 2563 (ดู : 224) 28 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 215) 10 ส.ค. 2563
การบริการออกชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 76) 29 ก.ค. 2563
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) (ดู : 72) 20 พ.ค. 2563
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 74) 9 เม.ย. 2563
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ประจำปี 2563 (ดู : 73) 27 มี.ค. 2563
จดหมายข่าว ครั้งที่2/2563 (ดู : 73) 28 ก.พ. 2563
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง (ดู : 60) 20 ม.ค. 2563
จดหมายข่าว ครั้งที่1/2563 (ดู : 68) 20 ม.ค. 2563
ประกาศใช้เเผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2020 โดยกองการศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ได้ดำเนินการนำเเผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) มาทบทวนปรับปรุงจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) เสร้จเรียบร้อยเเล้ว จึงขอประกาศใช้เเผนพัฒนาการสึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) (ดู : 161) 20 ม.ค. 2563
ฐานข้อมูลตลาดนัด ในพื้นที่ตำบลจะรัง (ดู : 64) 1 ต.ค. 2562
อบต.จะรัง : ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ (ดู : 57) 1 ต.ค. 2562
รายชื่อ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 66) 1 ต.ค. 2562
รายชื่อ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 57) 1 ต.ค. 2562
รายงานฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 68) 1 ต.ค. 2562
รายงานฐานช้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 72) 1 ต.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง การบริการออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ (ดู : 104) 5 มี.ค. 2562
การเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เเนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานี ให้กับประชาชนในพื้นที่ (ดู : 96) 22 ม.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงที่ ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 105) 28 ธ.ค. 2561
 
 หน้า  1 | 
 
 
ม.6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150โทรศัพท์ : 073-330815 โทรสาร : 073-330815
E-mail Address : 6940904@dla.go.thCopyright © 2018. www.jarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs