Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กร
   E-Service
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนงาน
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนยุทธศาสตร์ฯ
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนป้องกันการทุจริต
   คู่มือประชาชน
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   สถิติการใช้สนามกีฬา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ COST
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6
   รายงานฐานช้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปี 2564
   รายงานฐานข้อมูลคนพิการ ปี 2564
   รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2563
   รายชื่อ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   ข่าวสารต่าง ๆ
   ฐานข้อมูลสุนัขแมวในพื้นที่ตำบลจะรัง
   การจัดทำป้าย/แผ่นผับหรือรูปแบบการประชาสัมพันธ์การรักษาวินัย
   โครงการกู้ยืมเงินคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลจะรัง เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพ
   โครงการกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชน(ส่งเสริมกลุ่มปลูกปาล์ม)
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   ประชุมสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ม.6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150 โทรศัพท์ : 073-330815 โทรสาร : 073-330815 E-mail Address : 6940904@dla.go.th  
-->
นายดำริห์ สาแล๊ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
โทร 086-9560841
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านจะรัง (ดู : 20)
จดหมายข่าวภาษี 2566 (ดู : 29)
ประชาสัมพันธ์การสำรวจป้าย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่ตำบลจะรัง (ดู : 27)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
ประการเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกาแลยง หมู่ที่ 4 - บ้านปิยาไม้สูง หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  (ดู : 87)
โครงการเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างโรงเรียนบ้านจะรัง - รพช. ริมคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  (ดู : 66)
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโต๊ะมูเล็ง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 49)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
 
โครงการตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสานสัมพันธ์คนพิการ "ปันสุขเติมฝันแบ่งปันให้น้อง" ประจำปีงบประมาณ 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการกีฬาสัมพันธ์ปฐมวัย ครั้งที่ 10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง ประจำปีงบประมาณ 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 25 ประจำปีงบประมาณ 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานี(ก.ธ.จ.ปัตตานี) ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านของอบต.จะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เดินรงณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มหกรรมอาหาร สร้างสรรค์ สมานฉันท์ สามัคคี ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการแว่นตาใส ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลงพื้นที่เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตำบลจะรัง ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปัตตานี(ก.ธ.จ.ปัตตานี) ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการของงานประปา อบต.จะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
หนังสือสั่งการ อปท. องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง คลิ๊กที่นี่
 
ม.6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150โทรศัพท์ : 073-330815 โทรสาร : 073-330815
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : 6940904@dla.go.thCopyright © 2018. www.jarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs