Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กร
   E-Service
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
แผนงาน
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนยุทธศาสตร์ฯ
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนป้องกันการทุจริต
   คู่มือประชาชน
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   สถิติการใช้สนามกีฬา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ COST
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6
   รายงานฐานช้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปี 2564
   รายงานฐานข้อมูลคนพิการ ปี 2564
   รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2563
   รายชื่อ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   ข่าวสารต่าง ๆ
   ฐานข้อมูลสุนัขแมวในพื้นที่ตำบลจะรัง
   การจัดทำป้าย/แผ่นผับหรือรูปแบบการประชาสัมพันธ์การรักษาวินัย
   โครงการกู้ยืมเงินคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลจะรัง เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพ
   โครงการกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชน(ส่งเสริมกลุ่มปลูกปาล์ม)
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   ประชุมสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ม.6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150 โทรศัพท์ : 073-330815 โทรสาร : 073-330815 E-mail Address : 6940904@dla.go.th  
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประการเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกาแลยง หมู่ที่ 4 - บ้านปิยาไม้สูง หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 36) 18 พ.ย. 2564
โครงการเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างโรงเรียนบ้านจะรัง - รพช. ริมคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 33) 18 พ.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านโต๊ะมูเล็ง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 27) 20 ก.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปานาหอม สายหลัง อบต. หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 22) 17 ก.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปาปิยา สายปิยาไม้สูง หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 19) 17 ก.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปาโต๊ะมูเล็ง สายบ้านแบปา หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 22) 17 ก.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปาจะรัง สายจะรัง - แพชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 18) 17 ก.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปาปิยา สายสนามฟุตบอลปิยา - บ้านกูลีช่าง หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 19) 17 ก.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปาปิยา สายสนามฟุตบอลปิยา - บ้านกือรี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 19) 17 ก.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาหอม หมู่ที่ 6 - บ้านจะรัง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 19) 17 ก.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายบ้านมะยา - สนามฟุตบอลเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 23) 15 ก.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายอาเยาะหลง - ทุ่งนา หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 20) 14 ก.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนาหอม หมู่ที่ 6 - บ้านจะรัง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 22) 14 ก.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดับถนนพื้นที่การเกษตร สายบ้านแบลา-ศูนย์บำบัด-บือเจาะ หมู่ที่ 7 (ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ) ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 18) 13 ก.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดับถนนพื้นที่การเกษตร สายกูโบร์พลี – บือเจาะ หมู่ที่ 3 (ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ) ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 18) 13 ก.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางหินคลุก สายบ้านเปาะเตะ (ภารโรง) หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 18) 6 ก.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายหน้าบ้านเซ็ง - ที่นา หมู่ที่ 3 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 21) 6 ก.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายบ้านสะอารี - กอแล หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 19) 6 ก.ย. 2564
ประกาศแผยแพร่ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายที่เลี้ยงไก่ - กูโบร์มะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 21) 6 ก.ย. 2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวทางหินคลุก สายสะพานจะรัง - ริมคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 108) 17 มี.ค. 2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านกะดี ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 81) 9 ก.พ. 2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปา สายปิยา หมู่ที่ 2 - จือนือรงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 110) 9 ก.พ. 2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปา สายประปาปิยา หมู่ที่ 2 - หน้าบ้านมะโรงสี ม.1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 51) 9 ก.พ. 2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปา สายบ้านโตะเวาะ - หน้าบ้านกือรี หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 53) 9 ก.พ. 2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรั่้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานียะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 61) 1 ก.พ. 2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายมะปริง - จะรัง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 62) 17 พ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหมอแม หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 60) 10 พ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านกูนะ - บ้านครูอุสมาน หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 53) 10 พ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิดปาลอตีโด - บ้านเมาะแมะนา หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 61) 10 พ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ใหญ่แว - บ้านดอแม็ง หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 59) 10 พ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยาบีซะ หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 58) 10 พ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านกะดี หมู่ที่1 - โครงการพระราชดำริ หมู่ที่5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 54) 24 ก.ย. 2563
ประกาศเผยเเพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม สนามฟุตบอล หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 59) 18 ก.ย. 2563
ประกาศเผยเเพร่ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สายจือนือรง-บาโระโละคง หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 53) 15 ก.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านเปาะยา หมู่ที่1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 53) 14 ก.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายหน้ามัสยิดบ้านตูเวาะ หมู่ที่3 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 64) 8 ก.ย. 2563
ประการเผยแพร่ราคากลาง โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวาลง - บ้านปะจูขาเร็ง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 49) 8 ก.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สาย รพช.หน้ามัสยิดปิยาไม้สูง - สายบ้านผู้ใหญ่ลี หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 59) 8 ก.ย. 2563
ประกาศเผยเเพร่ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายทาทู - ลานเท หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 60) 17 ส.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สายบ้านเราะห์ - ที่นา หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 56) 17 ส.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายกาแลยง หมู่ที่4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 51) 12 มิ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายรพช. - ปะดอแฮ หมู่ที่5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 54) 12 มิ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนเสริมผิวทางลูกรัง สายปาเฮง - ริมคลอง หมู่ที่6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 50) 12 มิ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนผิวทางลูกรัง สายบ้านสะแปอิง-กูโบร์นาชา หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 54) 12 มิ.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการขยายท่อเมนต์ประปา สายบ้านมะปริง -ตำบลสาบัน หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 61) 31 มี.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการขยายท่อเมนต์ประปา สายบ้านมะปริง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 54) 31 มี.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการขยายท่อเมนต์ ประปาสายปิยาไม้สูง หมู่ที่ 2 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 50) 31 มี.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการขยายท่อเมนต์ประปา สายบ้านโต๊ะมูเล็ง หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 48) 31 มี.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการขยายท่อเมนต์ประปา สายบ้านกอแต หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 51) 31 มี.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการขยายท่อเมนต์ประปา สายกาแลยง หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 45) 31 มี.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลาฆอกีแย หมู่ที่ 3 - บ้านกาแลยง หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 44) 28 ก.พ. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 55) 28 ก.พ. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 50) 28 ก.พ. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างเรียงหินยาแนว สระเก็บน้ำ หมู่ที่6 ตำบลจะรัง อำเภอะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 50) 28 ก.พ. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาด 30 ลบม. หมู่ที่ 6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 46) 28 ก.พ. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรพช. - ริมคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 49) 29 ม.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรพช.- ริมคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 49) 29 ม.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสพช.- บ้านกำนัน หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 52) 29 ม.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านครูย๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 55) 29 ม.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดาแฮ หมู่ที่ 5 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ดู : 52) 29 ม.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
ม.6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150โทรศัพท์ : 073-330815 โทรสาร : 073-330815
E-mail Address : 6940904@dla.go.thCopyright © 2018. www.jarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs