Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กร
   E-Service
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
แผนงาน
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนยุทธศาสตร์ฯ
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนป้องกันการทุจริต
   คู่มือประชาชน
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   สถิติการใช้สนามกีฬา
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ COST
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6
   รายงานฐานช้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปี 2564
   รายงานฐานข้อมูลคนพิการ ปี 2564
   รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2563
   รายชื่อ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   ข่าวสารต่าง ๆ
   ฐานข้อมูลสุนัขแมวในพื้นที่ตำบลจะรัง
   การจัดทำป้าย/แผ่นผับหรือรูปแบบการประชาสัมพันธ์การรักษาวินัย
   โครงการกู้ยืมเงินคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลจะรัง เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพ
   โครงการกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชน(ส่งเสริมกลุ่มปลูกปาล์ม)
   ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   ประชุมสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ม.6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150 โทรศัพท์ : 073-330815 โทรสาร : 073-330815 E-mail Address : 6940904@dla.go.th  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์การออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกสถานที่ ประจำปี 2565 (ดู : 19) 19 เม.ย. 2565
จดหมายข่าวฉบับที่ 2 (ดู : 24) 4 ก.พ. 2565
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 (ดู : 35) 21 ม.ค. 2565
จดหมายข่าวฉบับที่ 1 (ดู : 25) 10 ม.ค. 2565
มาตรการป้องกันและควบคุมโรค ส าหรับกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ดู : 26) 5 ม.ค. 2565
บทบาทของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ดู : 21) 4 ม.ค. 2565
เเบบรายงานผลการดำเนินการตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 6) 31 ธ.ค. 2564
การประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในหน่วยอื่นของรัฐและหน่วยงานเอกชน (ดู : 6) 5 ต.ค. 2564
เปิดรับสมัครลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 16) 1 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การบังคับกฏหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภันฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 (ดู : 6) 8 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 (ดู : 82) 3 ก.พ. 2564
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 75) 28 ม.ค. 2564
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม (ดู : 5) 1 ม.ค. 2564
เรื่อง ขยายเวลากสรชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ประจำปีภาษี 2563 (ดู : 193) 28 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 187) 10 ส.ค. 2563
การบริการออกชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 46) 29 ก.ค. 2563
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) (ดู : 43) 20 พ.ค. 2563
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 42) 9 เม.ย. 2563
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ประจำปี 2563 (ดู : 44) 27 มี.ค. 2563
จดหมายข่าว ครั้งที่2/2563 (ดู : 41) 28 ก.พ. 2563
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง (ดู : 32) 20 ม.ค. 2563
จดหมายข่าว ครั้งที่1/2563 (ดู : 37) 20 ม.ค. 2563
ประกาศใช้เเผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2020 โดยกองการศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ได้ดำเนินการนำเเผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) มาทบทวนปรับปรุงจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) เสร้จเรียบร้อยเเล้ว จึงขอประกาศใช้เเผนพัฒนาการสึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) (ดู : 121) 20 ม.ค. 2563
ฐานข้อมูลตลาดนัด ในพื้นที่ตำบลจะรัง (ดู : 30) 1 ต.ค. 2562
อบต.จะรัง : ขอความร่วมมือจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ (ดู : 31) 1 ต.ค. 2562
รายชื่อ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 37) 1 ต.ค. 2562
รายชื่อ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 28) 1 ต.ค. 2562
รายงานฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 39) 1 ต.ค. 2562
รายงานฐานช้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 45) 1 ต.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง การบริการออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ (ดู : 77) 5 มี.ค. 2562
การเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เเนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานี ให้กับประชาชนในพื้นที่ (ดู : 68) 22 ม.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงที่ ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 77) 28 ธ.ค. 2561
 
 หน้า  1 | 
 
 
ม.6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150โทรศัพท์ : 073-330815 โทรสาร : 073-330815
E-mail Address : 6940904@dla.go.thCopyright © 2018. www.jarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs