Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กร
   E-Service
แผนงาน
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนยุทธศาสตร์ฯ
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนป้องกันการทุจริต
   คู่มือประชาชน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   แผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ COST
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   ประชุมสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ม.6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150 โทรศัพท์ : 073-330815 โทรสาร : 073-330815 E-mail Address : 6940904@dla.go.th  
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
เรื่อง ขยายเวลากสรชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ประจำปีภาษี 2563 (ดู : 1) 28 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง (ดู : 23) 5 มี.ค. 2563
ประกาศใช้เเผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2020 โดยกองการศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ได้ดำเนินการนำเเผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) มาทบทวนปรับปรุงจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) เสร้จเรียบร้อยเเล้ว จึงขอประกาศใช้เเผนพัฒนาการสึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) (ดู : 16) 20 ม.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง การบริการออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ (ดู : 9) 5 มี.ค. 2562
การเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เเนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดปัตตานี ให้กับประชาชนในพื้นที่ (ดู : 4) 22 ม.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงที่ ประจำปี พ.ศ.2562 (ดู : 7) 28 ธ.ค. 2561
 
 หน้า  1 | 
 
 
ม.6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150โทรศัพท์ : 073-330815 โทรสาร : 073-330815
E-mail Address : 6940904@dla.go.thCopyright © 2018. www.jarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs