Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กร
   E-Service
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
แผนงาน
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนยุทธศาสตร์ฯ
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนป้องกันการทุจริต
   คู่มือประชาชน
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   สถิติการใช้สนามกีฬา
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   แผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ COST
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   ประชุมสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ม.6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150 โทรศัพท์ : 073-330815 โทรสาร : 073-330815 E-mail Address : 6940904@dla.go.th  
นายดำริห์ สาแล๊ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
ประชาสัมพันธ์การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 (ดู : 8)
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 5)
เรื่อง ขยายเวลากสรชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ประจำปีภาษี 2563 (ดู : 113)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวทางหินคลุก สายสะพานจะรัง - ริมคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  (ดู : 4)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านกะดี ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  (ดู : 2)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปา สายปิยา หมู่ที่ 2 - จือนือรงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  (ดู : 2)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
 
โครงพัฒนศักยภาพสตรีตำบลจะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนเเละประชาชนทั่วไปในตำบลจะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ อบรมมุสลีมะห์ ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสานสัมพันธ์คนพิการ ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเตรียมความพร้อมวัยเรียนสู่วัยรุ่นอย่างสดใส ปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง สุขภาพฟันดี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเยาวชนตำบลจะรังห่างไกลบุหรี่ เเละ อบายมุข
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งเเวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเยาวชนจิตอาสาร่วมใจรักษาความสะอาดในชุมชน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเฝ้าระวังโภชนาการในศูนย์พัฒนาการการเด็กเล็ก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ อบรมให้ความรู้การดูเเลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเเละโรคอุบัติใหม่ พร้อมป้องกันการดูเเลสุขภาพเเก่เเกนนำชุมชน อสม. เเละผู้นำชุมชน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)และจัดการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาศักยาภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสานสัมพันธ์ สมานฉันท์ สามัคคี ประจำปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสานสัมพันธ์คนพิการ ประจำปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย
เพื่อป้องกันการเเพร่กระจายโรคโควิท 19
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
หนังสือสั่งการ อปท. องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
 
ม.6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150โทรศัพท์ : 073-330815 โทรสาร : 073-330815
E-mail Address : 6940904@dla.go.thCopyright © 2018. www.jarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs