Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กร
   E-Service
แผนงาน
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนยุทธศาสตร์ฯ
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนป้องกันการทุจริต
   คู่มือประชาชน
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   แผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ COST
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   ประชุมสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ม.6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150 โทรศัพท์ : 073-330815 โทรสาร : 073-330815 E-mail Address : 6940904@dla.go.th  
นายดำริห์ สาแล๊ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
เรื่อง ขยายเวลากสรชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ประจำปีภาษี 2563 (ดู : 19)
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 30)
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง (ดู : 40)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
 
โครงการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพครูกีรออาตี ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการวันตรุษอีดิลอัฎฮา ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเยาวชนสัมพันธ์ร่วมฝ่าฟันต้านยาเสพติด ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านกีฬาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคำสอนของอิสลาม ประจำปีงบประมาณ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต่อต้าน-ยาเสพติด ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลงพื้นที่เก็บภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชน ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 100 ปี ตลาดเปาะมานิ (นะเมาะปริง) ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการมหกรรมอาหาร สร้างสรรค์ สมานฉันท์ สามัคคี ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการซ่อมแซมบ้าน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักคำสอนของอิสลาม ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันความรุนแรงในครอบครัว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของ โรคไข้เลือดออก ปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการจะรังสมาร์ทคิดส์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งมอบห้องน้ำผู้ป่วยติดเตียง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
หนังสือสั่งการ อปท. องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
 
ม.6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150โทรศัพท์ : 073-330815 โทรสาร : 073-330815
E-mail Address : 6940904@dla.go.th



Copyright © 2018. www.jarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs