Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
หน้าแรก
   ประวัติความเป็นมา
   สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างองค์กร
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การส่งเสริมความโปร่งใสขององค์กร
   E-Service
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
แผนงาน
   แผนพัฒนาห้าปี
   แผนยุทธศาสตร์ฯ
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนอัตรากำลัง
   แผนป้องกันการทุจริต
   คู่มือประชาชน
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   สถิติการใช้สนามกีฬา
รายงาน
   รายงานทางการคลัง
   รายงานผลการดำเนินงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานฯ
   รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   แผนการจัดหาพัสดุ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบ COST
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6
   รายงานฐานช้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปี 2563
   รายงานฐานข้อมูลคนพิการ ปี 2563
   รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2563
   รายชื่อ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สภา อบต.
   ประชุมสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา
   กองสาธารณสุขฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ม.6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150 โทรศัพท์ : 073-330815 โทรสาร : 073-330815 E-mail Address : 6940904@dla.go.th  
-->
นายดำริห์ สาแล๊ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
โทร 086-9560841
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 (ดู : 2)
ประชาสัมพันธ์การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 (ดู : 51)
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 46)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวทางหินคลุก สายสะพานจะรัง - ริมคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  (ดู : 50)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านกะดี ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  (ดู : 37)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขยายท่อเมนประปา สายปิยา หมู่ที่ 2 - จือนือรงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  (ดู : 51)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศการปีใหม่ 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสถาองค์การบริหารส่วนตำบลจะรังครั้งแรก ประจำปี 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเยาวชนตำบลจะรัง ร่วมใจป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการตาดีกาสัมพันธ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุและผู้พิการเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเยี่ยมบ้่านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและด้อยโอกาสตำบลจะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการมอบทุนการศึกษาเด็กกำพร้าตำบลจะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงพัฒนศักยภาพสตรีตำบลจะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนเเละประชาชนทั่วไปในตำบลจะรัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการ อบรมมุสลีมะห์ ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการสานสัมพันธ์คนพิการ ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเตรียมความพร้อมวัยเรียนสู่วัยรุ่นอย่างสดใส ปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลจะรัง สุขภาพฟันดี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเยาวชนตำบลจะรังห่างไกลบุหรี่ เเละ อบายมุข
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
หนังสือสั่งการ อปท. องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
 
ม.6 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150โทรศัพท์ : 073-330815 โทรสาร : 073-330815
E-mail Address : 6940904@dla.go.thCopyright © 2018. www.jarang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs